Doel en activiteiten

Doel

Het initiëren, organiseren en ondersteunen van het woonproject voor inwoners die in een kwetsbare positie verkeren, m.n. vluchtelingen met verblijfsvergunning (statushouders), die samen met autochtone plaatsgenoten in medewerkzaamheid bouwen aan een eigen woning, waardoor zij kunnen meedoen in de gemeenschap.

De stichting heeft geen winstoogmerk (ANBI).

Activiteiten

  • Het ontwerpen en realiseren van een initiatief voor een kleinschalige woon- en leef-voorziening voor statushouders in Wageningen die gestoeld is op bestuurlijke en maatschappelijke betrokkenheid zodanig dat het bijdraagt aan het versterken van de lokale gemeenschap op basis van actieve inzet van zowel de statushouders als andere inwoners van Wageningen;
  • Het zorgen voor een blijvende solide financiële basis en het benutten van alle daartoe benodigde kanalen (denk aan: verwerving van investeringsmiddelen, subsidies, fondsen, sponsorgelden en crowdfunding) en voor een adequaat beheer van de financiële en materiële middelen (innen van huurinkomsten en afbetalen van leningen; beheren van eventuele exploitatieoverschotten);
  • Het geven van voorlichting omtrent doel, werkwijze en resultaten van de stichting; stimuleren dat elders soortgelijke initiatieven ontwikkeld worden door kennis en ervaring te delen (olievlekwerking);
  • Al hetgeen te doen dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt met het doel van de stichting of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Documenten